Your address will show here +12 34 56 78
OUG 244 - Sprijin pentru HoReCa

OUG 224 – sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului si HORECA

Beneficiari eligibili:
• IMM & intreprinderi mari din domeniul HORECA & agentii de turism.
• CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 7911, 7912, 7990

Valoarea finantarii nerambursabile:
• 20% din reducererea cifrei de afaceri 2020, față de 2019, dar maxim 800.000 Eur
Alocare financiara: 500.000.000 Euro
Perioada depunere proiecte:
Data și ora deschiderii cererii de proiecte: Aprilie - Mai 2021 (estimat)

Ajutor financiar nerambursabil:
Valoarea finanțării nerambursabile (ajutor de stat) acordate pe aplicatie intreprinderilor (micro, mici, mijlocii si mari) in calitate de beneficiari poate fi de maxim 800.000 euro.
Intensitatea finantarii nerambursabile este de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN eligibile.

Baza de calcul al ajutorului reprezintă:
-pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre CA obţinută din activitatea
eligibilă aferentă anului 2019 şi CA obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
-pentru agenţiile de turism în conformitate cu dispoziţiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 diferenţa intre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
Baza de calcul al ajutorului trebuie certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/a în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

Durata maxima de monitorizare:
Beneficiarii prezentei schemei de ajutor au obligaţia menţinerii activităţii:
- 12 luni de la data acordarii ajutorului, in cazul in care valoarea grantului este < 200.000 eur
- 24 luni de la data acordarii ajutorului, in cazul in care valoarea grantului este > 200.000 eur

Solicitanți eligibili:
Microintreprinderile, intreprinderile mici, mijlocii si mari care indeplinesc cumulativ conditiile:
• Agentii de turism care desfasoara activitati conform codurilor CAEN: 7911, 7912, 7990.
• Structuri de primire turistice cu functiuni de cazare conform CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590.
• Structuri de alimentatie conform codurilor CAEN: 5610, 5621, 5629, 5630.
• Nu au mai primit un alt ajutor in contextul pandemiei sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 1.800.000 euro.
• Nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.
• Au depus situaţiile financiare anuale aferente anilor 2019 & 2020.
• Nu intră în categoria "întreprindere aflată în dificultate" si/sau intreprinderilor care nu erau in dificultate la 31.12.2019, dar care au intrat in dificultate ulterior, din cauza epidemiei de Covid-19.
• Exceptie: ajutorul se acorda microintreprinderilor si intreprinderilor mici care se aflau in dificultate la 31.12.2019, cu conditia sa nu faca obiectul unei proceduri de insolventa si sa nu fi primit ajutor pentru salvare sau restructurare.
• Existenţa raportului de expertiză contabilă, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit, semnat electronic de auditorul financiar; raportul de expertiza se realizeaza strict pentru codurile CAEN eligibile in cazul prezentei scheme.


Cheltuieli eligibile:
- Cheltuieli privind obligatiile fiscale existente la data acordarii grantului.
- Cheltuieli privind obligatiile fiscale şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat şi până la expirarea perioadei de 12 luni, respectiv 24 de luni, in functie de valoarea ajutorului nerambursabil primit.
- Cheltuieli privind activitatea curenta a beneficiarului conform codului CAEN pentru care se doreste obtinerea finantarii (cheltuielile eligibile urmeaza a se detalia în procedura de implementare).
Criterii de selectie/departajare:
- Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul în cadrul schemei se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2021, iar plata sumelor se face până cel târziu la data de 30 iunie 2022.
- Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea alocarii bugetare pentru prezenta schema, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.
- NU se aplica criteriul „primul venit-primul servit”