Your address will show here +12 34 56 78
Digitalizare IMM-urilor

Obiectiv specific:
Sprijinul va viza:
• Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TIC;
• Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC.
Depunere proiecte:
Data și ora deschiderii cererii de proiecte: Mai-Iunie 2020 (estimativ)
Durata depunere: 4 luni

Ajutor financiar nerambursabil:
Valoarea finanțării nerambursabile (ajutor de minimis) acordate pe aplicatie IMM-urilor in calitate de beneficiari ai ajutorului de minimis cuprinsa intre 30.000 si 100.000 euro.
Intensitatea finantarii nerambursabile este de 90% din valoare eligibila a proiectului.

Durata maxima de implementare:
9 luni (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare)

Solicitanți eligibili:
 • IMM-uri ce doresc finanțare pentru achizitionarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activitatii curente.
 • Inregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990.
 • Se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii aplicaţiei de proiect şi la data semnării actului de acordare a ajutorului de minimis.
 • Au sediu social şi implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul.
 • Au desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral şi au înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare1. O întreprindere care depune aplicaţia de finanţare în cursul anului 2021 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2020 (prima zi lucrătoare din anul 2020) şi să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019, având în vedere dificultăţile cauzate de pandemia de SARS-CoV-2 din anul 2020.
 • Nu au avut coduri CAEN autorizate in anumite domenii (2611, 2612, 2620, 2630, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 7211, 7219) şi nu au obţinut venituri din activitatea derulată în cadrul acestor coduri de la înfiinţare până la depunerea aplicaţiei pentru finanţare.
 • Nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):
a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale.
 • Nu intră în categoria "întreprindere aflată în dificultate".
 • Se angajează să asigure din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile, precum şi valoarea cofinanţării de minimum 10% din bugetul eligibil al proiectului. Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private.
 • Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe perioada de sustenabilitate a planului de afaceri) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse (conform Listei codurilor CAEN excluse de la finanțare*), activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie obiectul cererii de finanţare.
 • Sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului.
 • Nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.

Cheltuieli eligibile:
Valoarea tuturor cheltuielilor eligibile, exceptând:
 • cheltuieli cu servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
 • cheltuielile de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii aplicaţiei de proiect propus spre finanţare şi/sau managementul aplicaţiei de proiect (inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării aplicaţiei de proiect)
 • nu pot depăşi 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciţii financiare încheiate.
1. Cheltuieli aferente achiziţionării de hardware TIC şi a altor dispozitive şi echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect.
2. Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea aplicației de proiect
3. Cheltuieli aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării şi/sau adaptării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurării şi implementării bazelor de date, migrării şi integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluţiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation.
4. Cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziţia de domeniu şi găzduirea pe server (maxim 10.000 lei).
5. Cheltuieli aferente achiziționării/inchirierii unui nume de domeniu nou.
6. Cheltuieli aferente achiziționării/inchirierii soluției de semnătură electronică.
7. Cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil.
8. Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități.
9. Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din tehnologiei informatiei pentru comerțul
electronic.
10. Cheltuieli aferente achiziţiilor de servicii de tip cloud şi SaaS, respectiv Software as a Service.
11. Cheltuieli aferente achiziţionării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepţia pachetelor de reseller.
12. Cheltuieli aferente achiziţionării de servicii pentru consolidarea securităţii cibernetice
aplicabile pentru software/găzduire/reţele.
13. Cheltuieli aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanţare şi/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului.
a) Cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii
proiectului (plan de afaceri,etc.) - maxim 5% din valoarea totală a aplicației de proiect
Cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică) – maxim 5% din valoarea totală a proiectului.
14. Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate şi a personalului care va asigura mentenanţa.
15. Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară conform reglementărilor naționale, și tehnică din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele POC.
16. Servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.
17. Cheltuieli de informare și publicitate conform Manualului de Identitate Vizuală

ATENTIE! Activitățile finanțate pentru achiziționarea de active corporale și necorporale trebuie să constituie investiții inițiale pentru IMM. Investiția inițială, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 651/2014), reprezintă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a
procesului general de producție al unei unități existente.

Cheltuieli neeligibile:
Pentru beneficiarii ajutorului de minimis nu sunt eligibile: elementele de mobilier, obiectele de inventar şi cheltuielile salariale.
Investiţiile care constau în simpla înlocuire a unor active deţinute de societate nu sunt eligibile. Numai investiţia direct legată de creşterea competitivităţii IMM prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, respectiv legată de digitalizarea activităţii societăţii poate fi considerată eligibilă, înlocuirea activelor care se face în scopul upgradării activelor existente nu poate fi considerată cheltuială eligibilă pentru ajutorul de minimis.

Criterii de selectie/departajare:
INFORMATIA NU ESTE DISPONIBILA LA ACEST MOMENT
Massive Dynamic

We take pride in delivering Intelligent Designs and Engaging Experiences for clients all over the World.

Massive Dynamic

We take pride in delivering Intelligent Designs and Engaging Experiences for clients all over the World.